Vannkraft kan beskrives som energiproduksjon der for eksempel strøm genereres ved hjelp av vannstrømninger. En bruker gjerne elver eller demninger for å generere vannkraft, og vannet føres da mot en turbin eller et hjul som produserer strøm. Med vanndemninger er vi ikke avhengig av vannføringer som i en elv, men samler heller opp vann. Vannkraft er en av de beste måtene å produsere energi på, da det er en fornybar ressurs med lang levetid og lave klimagassutslipp. Mye av strømmen i Norge genereres nettopp slik!

Flere fornybare energikilder

Vannkraft er en av flere fornybare energikilder. Vi har for eksempel også bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, havstrømkraft og havvarmekraft. Bioenergi er en måte å utnytte biologiske prosesser på, i motsetning til fossil energi. Det finnes også bølgekraft, der en utnytter havets overflatebølger i en mekanisk prosess og omsetter effekten til for eksempel strøm. En annen energikilde er geotermisk energi som betyr jordvarme. Havstrømkraft derimot, utnytter havstrømmene til energiproduksjon, og vi har også havvarmekraft som utnytter termisk energi i havet til å drifte en termisk generator.

Vannkraftverk

Vannkraftverk brukes til å produsere energi eller strøm ved hjelp av strømningene i vannet og jordens tyngdekraft. Vannet føres da mot turbiner som lager energi og en har gjerne en demning som samler opp vannet, samt en kraftstasjon. Det finnes både små og store vannkraftverk som forsyner et område med strøm. Blant disse finnes magasinkraftverk, elvekraftverk og pumpekraftverk. Magasinkraftverk lagrer vann i magasiner for så å bruke det til energiproduksjon. Elvekraftverk derimot bygges i elver, og en er avhengig av vannforløpet og kombinerer gjerne dette med pumpekraftverk.

Historien bak vannkraftverk

Vannkraft fantes allerede for 2 000 år siden, for eksempel i Kina og Romerriket. Vannhjulet har etter hvert utviklet seg til vannturbiner i ulike modeller. I Norge har vi brukt vannkraft siden vikingtiden, f.eks. til å utvikle kverner, og vannkraft ble også brukt til å drive sagbruk. Skogbruk ble driftet med vannkraft ved havner, og slik ble byer senere etablert. Akerselva i Oslo er et eksempel – der brukte en vannkraft for å drive sagbruk. Før i tiden ble det ikke generert strøm med vannkraft, men heller bevegelsesenergi.

Vannkraft i Norge

Vannkraft er en viktig energikilde og inntektskilde for Norge og har vært det lenge, men vi er avhengig av tilstrekkelige nedbørsmengder, vær og klima. Energikilden var forløperen til industrialiseringen i Norge på 1900-tallet og det er mulig å datere vannkraft tilbake til 1200-tallet. Vannkraft var en viktig bidragsyter til trelasthandelen i Norge, der vi også drev eksport. Tidligere kvernet en korn i elver ved hjelp av en vannmøller. Norges første vannkraftverk kom i drift i 1882, og disse gjorde at vi fikk elektrisitet og lys.

Laugstol bruk

Laugstol bruk i Skien ble grunnlagt i 1873 og var Norges første elektrisitetsverk. Bedriften produserte tremasse, og de ønsket også å lage bedre glødelamper. De laget en elektrisk glødelampe og produserte senere strøm til abonnenter. Telemark er et viktig kraftproduksjonsfylke i Norge, og 10 % av el-produksjonen i Norge skjer fortsatt her. Elektrisk kraft dannet mye av grunnlaget for industrialiseringen i Telemark – her finnes i dag Telemarkskanalen med demninger, sluser og kraftverk. Skiensvassdraget er også kjent for produksjon av kraft, og preges også av mye trelasthandel.